Svaki dom zaslužuje Sofanova stil.

OPŠTI USLOVI PRODAJE ROBE & REKLAMACIJA

Prilog Ugovora o kupoprodaji robe

 

     1.Uvod

 

Opštim uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi rezervisanja, načina plaćanja, uslova i roka isporuke, montaže, reklamacije i otklanjanje nesaobraznosti za robu kupljenu u salonu nameštaja “Sofanova” doo, u ulici Patrijarha Dimitrija 12 u Beogradu.

 

  1. Uslovi rezervisanja i plaćanja robe
 
 

Da bi izvršio rezervaciju robe, Kupac je dužan da uplati avans u iznosu od 20% ukupne vrednosti robe, kao garanciju da će zaista platiti i preuzeti poručenu robu. Kao potvrda o uplati sa Kupcem se potpisuje kupoprodajni ugovor i izdaje avansni račun. Ostatak vrednosti računa Kupac je u obavezi da isplati najkasnije u roku od tri dana, po prijemu obaveštenja Prodavca da je roba koja je predmet ovog ugovora spremna za isporuku. U slučaju da Kupac ne izmiri svoju ugovornu obavezu u utvrđenom roku, za svaki dan kašnjenja prodavac ima pravo da produži ugovoreni rok isporuke. Ukoliko Kupac ne isplati preostali deo vrednosti računa u naknadnom roku od 10 dana od datuma prijema ponovnog obaveštenja za njenu isplatu, Prodavac stiče pravo da jednostranom izjavom volje raskine Ugovor. U tom slučaju je Prodavac slobodan da raspolaže robom koja je predmet ovog Ugovora, a na ime raskida Ugovora stiče pravo da na ime štete koju trpi usled tog raskida (troškovi naručivanja robe i njenog transporta) zadrži iznos od 10% ukupne vrednosti naručene robe, dok se preostali uplaćeni iznos avansa vraća na račun Kupca. U slučaju da Kupac iz bilo kog razloga na lični zahtev odustane od kupovine naručene robe, za koju je dao avans, Prodavac zadržava 10% iznosa od ukupne vrednosti, na ime izgubljene dobiti i manipulativnih troškova. Ukoliko Kupac istakne zahtev za smanjenje količine robe ili traži izmenu vrste robe, Prodavac će ovaj zahtev posmatrati kao odustajanje Kupca od ranije zaključenog Ugovora, uz sva prava Prodavca iznesena u prethodnom stavu.

Kupcu se garantuje da će nezavisno od datuma isporuke, važiti cena po kojoj je roba rezervisana uplatom avansa od strane Kupca, bez obzira na kasnije eventualne promene u cenovniku.

Ukoliko Prodavac odustane od ugovorenih obaveza dužan je da Kupca odmah i bez odlaganja obavesti o tome i vrati primljeni avans uplaćen na ime ugovorene vrednosti naručene robe.

 

  1. Način, uslovi i rokovi isporuke
 
 

Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku i montažu, prema važećim uslovima koji su istaknuti u maloprodajnom objektu.

Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz porudžbenice, u slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka.

Potpisivanjem kupoprodajnog Ugovora od Kupca se potražuje  da je upoznat i saglasan sa naplatom troškova prevoza i montaže robe. Ukoliko se Kupac odluči da sam preuzme kupljenu robu, tada se ne prikazuju troškovi na Ugovoru i Kupac samostalno obezbeđuje isporuku i montažu kupljene robe. Datum isporuke i montaže robe se utvrđuje na osnovu definisanih rokova isporuke, sa kojima je Kupac upoznat pre uplate avansa i rezervisanja iste. Rok isporuke se računa od datuma uplate avansa od minimalno 20% ukupne vrednosti robe, odnosno po celokupnoj uplati kod kreditnih plaćanja i virmanskih uplata. Prodavac je dužan da kupljenu robu isporuči najkasnije do datuma koji je naznačen u kupoprodajnom Ugovoru kao datum isporuke. 

Ukoliko Prodavac ne isporuči robu u predviđenom roku, dužan je da u roku od 15 dana, od dana isteka roka isporuke vrati Kupcu celokupno uplaćeni iznos. U slučaju da Kupac i pored urednog obaveštenja, nije prisutan kada je isporuka dogovorena i roba se ne može isporučiti, Prodavac nije u obavezi da ponovo izvrši isporuku. U tom slučaju Kupac se obavezuje da samostalno preuzme kupljenu robu koja je vraćena sa isporuke. Kupac ima mogućnost ponovne isporuke ukoliko ponovo plati troškove prevoza i montaže. 

Kupac je u obavezi da po prijemu obaveštenja o spremnosti robe za isporuku, obezbedi adekvatne i nesmetane uslove za isporuku i montažu. Ukoliko je Kupac lično preuzima, mora to da učini do naznačenog datuma isporuke na kupoprodajnom Ugovoru. Ukoliko ne postoji mogućnost isporuke robe ili ličnog preuzmimanja ni u naknadnom roku od 10 dana, zaključno sa danom isporuke naznačenog na Ugovoru, Prodavac će mu na ime troškova skladištenja robe od datog avansa obračunavati iznos od 1% od ukupne vrednosti kupljene robe za svaki dan kašnjenja. Troškovi se obračunavaju od narednog dana od datuma koji je istaknut na kupoprodajnom Ugovoru. Smatra se da Kupac odustaje od datog Ugovora u slučaju da robu ne preuzme ni u roku od 60 dana od dana ugovorenog roka isporuke, te je Prodavac ovlašćen da na ime odustajanja zadrži dati avans. 

Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa Zakonom, u kojoj je bio upakovan proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih ustanova.

 

  1. Uslovi montaže
 
 

Kupac je u obavezi da prilikom montaže obezbedi dovoljno prostora za montažu kako bi se ista brzo i efikasno sprovela. U suprotnom Prodavac nije u obavezi da montira isporučenu robu. Isporučena roba se u prostorijama Kupca montira samo u položenom stanju. Montažerske ekipe nisu dužne u suprotnom da montiraju nameštaj. Ukoliko kupac sam preuzima robu u paketu, a samim tim i samostalno vrši montažu kupljene robe u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu. Roba koja je montirana suprotno uputstvu za montažu i neadekvatnim alatom ne podleže garanciji. Prilikom samostalnog preuzimanja robe Kupac je u obavezi da proveri sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije u pogledu količine i oštećenja paketa neće uvažavati.

 

  1. Uputstvo za upotrebu
 

Montaža proizvoda od drveta i iverice se vrši u skladu sa uputstvom za montažu po redosledu operacija. Proizvod je osetljiv na vlagu i potrebno ga je držati u zatvorenim prostorijama, gde je vlažnost vazduha od 50-70% i ne izlagati visokim temperaturama. Za čišćenje koristiti isključivo suvu mekanu krpu i sredstva bez abrazivnih dejstava.

Proizvodi tapacirani mebl štofom se mogu oprašivati usisivačem, za čišćenje koristiti mlaku vodu  do 40°C sa dodatkom neutralnih hemijskih sredstava. Proizvodi tapacirani eko kožom i kožom se čiste suvim sunđerom lakim prebrisavanjem. Za čišćenje koristiti suvu flanelsku krpu ili neutralan sapun i čistu vodu kod većih fleka. Mesto isprati vlažnom krpom i ostaviti da se prirodno osuši. Ne smeju se koristiti: razređivači, suvo pranje, ulja, abrazivna sredstva i sapuni na bazi amonijaka.

U slučaju nenamenske upotrebe proizvoda nastaje rizik od nastanka povrede. Potrebno je obratiti pažnju na proizvode koje imaju staklene elemente, oštre ivice, ugrađene mehanizme, sitne elemente..

 

    6.Saobraznost robe, garancija i reklamacija

 

U slučaju da isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da zahteva od Prodavca da se nesaobraznost otkloni popravkom bez plaćanja naknade ili da se izvrši zamena robe.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ni popravkom, ni zamenom robe, Kupac može da zahteva vraćanje celokupnog uplaćenog iznosa.

Ukoliko iz bilo kog razloga dođe do reklamacije kupljene robe, ista je moguća samo u periodu u kom je Prodavac odgovoran za nesaobraznost robe, odnosno u roku od 2 godine. Uočeni nedostaci na robi se moraju prijaviti Prodavcu prilikom isporuke ili u roku od 7 dana od  prijema robe. Nedostaci se moraju uputiti Prodavcu usmenim, telefonskim na +38162-621515 ili elektronskim putem na mail adresu [email protected]. Sve reklamacije upućene nakon navedenog roka neće biti validne osim u slučaju nesaobraznosti. Prodavac ima zakonski rok od 8 dana od datuma prijave za donošenje odluke o načinu rešavanja reklamacije. Ukoliko u navedenom roku Kupac ne dobije pisano obaveštenje o odbijanju reklamacije smatra se da je Prodavac istu prihvatio i obavezao se da je reši u roku od najduže 30 dana.

Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti i ostvarivanje garancije isključivo uz fiskalni račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije robe.

 

7.Ostali uslovi

 

Prilikom dogovora oko isporuke i montaže robe, Kupac je dužan da ukaže na sve eventualne probleme tehničke prirode (nemogućnost prilaza objektu,uski hodnici, nestandardna širina otvora vrata…). U tom slučaju roba se isporučuje samo do ulaza Kupca.

Prodavac ne vrši nikakve prepravke ili dorade isporučenog nameštaja, montažeri ne vrše premeštaj, iznošenje ili razmeštaj već postojećeg nameštaja već Kupac je dužan da samostalno reši i stvori uslove za nesmetanu montažu.

U slučaju da se Kupcu iz nekog razloga vrši povrat uplaćenih sredstava isti se vrši po ceni po kojoj je roba uplaćena u momentu kupovine.

Danom zaključenja ovog Ugovora, Kupac garantuje za tačnost svih podataka koje je ostavio Prodavcu. Kupac takođe potvrđuje da je sve podatke naznačene u ovom Ugovoru pročitao i potvrdio na neosporan način kao svoje lične.

Prodavac garantuje Kupcu zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupaca u skladu sa Uredbom EU 2016/679 i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (SL. Glasnik 87/2018) koji regulišu bezbednost i obradu ličnih podataka. Lični podaci Kupca koji su dati Prodavcu će biti obrađivani sa gore navedenim zakonima i propisima, u skladu sa principima pravičnosti, zakonitosti, transparentnosti i zaštite privatnosti Kupca, odnosno da iste neće upotrebljavati za bilo koju drugu svrhu osim za realizaciju ovog Ugovora.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakonskih propisa.

Mi koristimo kolačiće kako bismo osigurali da vam pružimo najbolje iskustvo na našoj web stranici. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, pretpostavićemo da ste zadovoljni sa pravilima.